Телефон: 07802 750162 bookkeeping.mariana@gmail.com

От къде да започнем

Когато отидеш да живееш и работиш в чужда държава е много важно да спазваш установения в нея ред. Това е доста трудно в началото защото не знаеш езика, не познаваш законите и правилата им. А трябва да ги спазваш за да нямаш неприятности и глоби.
Обикновено има три начина да се справиш с проблемите: да четеш и се ограмотяваш, да разчиташ на роднини, близки и приятели или да ползваш услугите на квалифициран специалист.
Особено важно е спазването на данъчното законодателство, което ти гарантира придобиването на осигурителни права. Защото все някой ден ще се нуждаеш от помощи при болест, бременност и раждане, пенсия. А и този осигурителен стаж ти дава след време правото да кандидатстваш за уреден статут, след него и за британско гражданство.

Какво Ви е нужно в началото?
Национален осигурителен номер (NINo) – номер, който ти остава докато си жив. Съответства на българския Единен Граждански Номер (ЕГН).
Има два вида социално осигуряване:
– ако работиш на трудов договор (Employee), когато работодателят ти удържа и внася в бюджета данъци и осигуровки; и
– да работиш за себе си като самонает (Self Employed), когато сам си внасяш данъците и осигуровките.
За да се самоосигуряват самонаетите лица имат нужда от Данъчен номер – (UTR).
Възнагражденията и заплатите обикновено се изплащат от работодателя/контрактора по банков път. Затова Ви е нужна банкова сметка от UK-банка.
За работа в строителството е нужна CSCS карта.
За конкретните работни места може да се изискват и други документи и квалификации.
Самонаетите лица са длъжни да подават всяка година данъчна декларация за доходите си от 6 април до 5 април на следващата година. Отговорността за подадените данни в нея носи лично лицето, на което е декларацията. Неподаването на данъчната декларация се санкционира с глоба, която започва със 100 паунда и се увеличава до 1600 паунда, едновременно с това се начисляват лихви.
В UK действа системата на индивидуализма, което означава, че за един и същи проблем решението на въпроса може да е различно в зависимост от конкретните обстоятелства. Затова е много важно да се посочат точно детайлите и да се намери най-доброто му решение.